top of page

Privacy regels

Als Beverse TC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.  Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Glen Covens
Jagersdreef 36, 9120 Haasdonk
beversetc@gmail.com
Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door Beverse TC verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
* Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten op onze club Beverse TC (uitvoering overeenkomst
* Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)                                                               
* Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:
* Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail                                               
* Persoonlijke kenmerke: geslacht, geboortedatum, nationaliteit
Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden:                                                                                                                                                          
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:                                                                                                        
* het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen                                                                           
* het lidmaatschap aan te vragen bij Tennis Vlaanderen                                             
* het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)                                                                                                     
* het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk,...)
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Beverse TC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  Beverse TCverbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar.
Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
*Alle personen die namens Beverse TC van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimshouding daarvan.
* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
* Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.  Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.   Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.  Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privay bescherming.
Wijziging privacy statement
Beverse TC kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 21/10/2023.
bottom of page